CİNSEL TACİZ SUÇU ÜZERİNE GENEL HATIRLATMALAR

Türk Ceza Kanunu 105. Maddesinde belirtilen cinsel taciz suçu için, ‘’ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurum şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde  altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’’ denilmektedir.

Bir diğer anlatımla cinsel taciz suçunun işlenemesi için tacizin cinsel bir saikle işlenmiş olması gerekmektedir. Cinsel amaç gütmeyen taciz Türk Ceza Kanunu bakımından diğer suçları oluşturabileceği belirtilmelidir.  Kanunun gerekçesinden çıkarılacağı üzere cinsel taciz, bir veya birden fazla kişinin cinselliklerine yönelen sözlü veya yazılı vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikteki cinsel amaçlı her türlü hareketler’’[1]olarak belirtilebilir.

Aynı zamanda tck 105. Maddenin gerekçesinde ‘’mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlar’’ ın cinsel taciz suçunu oluşturacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte hatırlatma fayda vardır ki halk arasındaki anlamıyla cinsel taciz fiziksel bir temasla meydana gelmemektedir.Günlük anlaıyla cinsel taciz , ‘’bir kimsenin bir başkasını rızası olmadan sözle, gözleriyle veya bedeniyle, cinselliğini hedefleyerek rahatsız etmesi yada bireylerin edep ve iffetlerine yönelik, rahatsız edici nitelikteki harektlerde bulunmasıdır’’ [2]Taciz lügat anlamıyla, bir kimsenin canını sıkma, rahatını kaçırma , ona sıkıntı verme, onu rahatsız etmedir. Fakat cinsel amaçlı olmayan taciz TCK 105 kapsamında değerlenidirilemez.

Suç Türk Ceza Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altındadır. Kişinin cinsel dokunulmazlığının değerli olması ve kişiye sıkı sıkıya bağşı bir hakkı olmasından dolayı suç şikayete bağlıdır.  Unutulmaması gerekir ki şikayet süresi altı aydır. Kişinin bu altı ay içerisinde suçu işleyen kişiyi  şikayet etmemesi cinsel davranışı kabullendiği anlamına gelir ve söz konusu eylemin bir tehdit konusu olarak saklanmasına müsaade edilmez.

Cinsel taciz, mağdurda rahatsızlık yaratacak dercede yapılan her türlü cinsel davranıştır. Bu noktada cinsel taciz ile TCK 102’de geçen Cinsel Saldırı suçunu ayırmak gerekir. Bu iki suçun tek ortak tarafı suçların ‘’cinsel saikle’’ işlenmiş olmasıdır. Bununla birlikte Yargıtay’da gelişmiş içtihatlarında durumu ayırd etmek için ‘’temas’’ olup olmamasının değerlendirmektedir. Temasın varlığı halinde cinsel saldırı suçunun oluşacağından hareketle, temas olmaması halinde ‘’cinsel taciz suçu’’ oluşacaktır[3]

Cinsel tacizde fiili oluşturan hareketlerin mağdura rahatsızlık verici düzeyde olması gerekmektedir. Nitekim rahatsızlık verici düzeyde olmayan kişinin hal hareket ve durumuyla orantılı fiillerin bu suçu oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Bu durumda suçun oluşup oluşmadığı hakimin ikna edilmesiyle ve inandırılabilir anlatımlarla mümkün hale gelecektir.

Ülkemizde kanaatimizce en yaygın olarak işlenen suçlardan biri olmasına karşın kişiler suçun anlamını bilmediğinden ve suç konusu eylemi kabullendiğinden dolayı suç konusu yargıya pek fazla taşınamamaktadır. Kişiye yolda yüyürken laf atılması, cinsel içerikli hareket yapılması vb haller bu suçu oluşturacaktır.

[1] Prof. Dr. M. Emin Artuk, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Prof. Dr. A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuk Özel Hükümler,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2015, 15. Baskı, s.327

2 Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç .Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç Dr. Pınar Bacaksız, Arş Gör İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi , Ankara, 2015, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, s.379

3Özbek, Kanbur, Doğan, Bacaksız, Tepe Türk Ceza Hukuk Özel Hükümler s.382

[1] Prof. Dr. M. Emin Artuk, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Prof. Dr. A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuk Özel Hükümler,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2015, 15. Baskı, s.327

[2] Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç Dr. Mehmet Nhat Kanbur, Yrd. Doç .Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç Dr. Pınar Bacaksız, Arş Gör İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi , Ankara, 2015, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, s.379

[3] Özbek, Kanbur, Doğan, Bacaksız, Tepe Türk Ceza Hukuk Özel Hükümler s.382

 

© Copyright 2017 STA Hukuk by STA